شماره حساب ها

شما می توانید مبلغ سفارش خو را به یکی از حساب های زیر به نام آقای سلیمان اسدبیگی  واریز نموده یا انتقال دهید (قابل واریز از سراسر کشور) و جهت سرعت بخشیدن به سفارش خود با واحد فروش تماس گرفته و شناسه ی فیش واریزی را اعلام نمایید
 
0308577773008 : شماره ی حساب
6037691801034517 : شماره ی کارت
بانك ملی ایران  
  
4450654352 : شماره ی حساب
6104337204694267 : شماره ی کارت
بانك ملت  
 

Monday the 18th.